Historie společnosti

Domů / Historie společnosti

Společnost Prometheus, energetické služby, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. je nástupnickou společností Prometheus, energetické služby, s.r.o., kdy na základě rozhodnutí Představenstva Pražské plynárenské a.s., v působnosti valné hromady Prometheus, energetické služby, s.r.o. ze dne 23. 8. 2011, došlo ke změně právní formy společnosti.

Společnost Prometheus, energetické služby, s.r.o. byla založena v roce 1995 jako dceřiná společnost Pražské plynárenské, a.s. a RWE Energie AG. Podíl RWE Energie AG byl následně v roce 2005 prodán Pražské plynárenské, a.s. Společnost Prometheus, energetické služby, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. se tak stala 100% dceřinou společností Pražské plynárenské, a.s.

Během existence společnosti se postupně vyprofilovaly tři nosné oblasti zaměření jejích aktivit – energetické služby v oblasti prodeje tepelné energie, služby měření dodávek plynu a prodej plynových spotřebičů.

Nová strategie společnosti Pražská plynárenská, a.s. v oblasti prodeje tepelné energie významným způsobem rozšířila stávající portfolio služeb naší společnosti. Od druhého pololetí roku 2009 se naše společnost stala hlavním provozovatelem kotelen Pražské plynárenské, a.s. Započatá restrukturalizace naší společnosti, která byla součástí výše uvedené strategie, byla dokončena v průběhu roku 2010.

Od 1. ledna 2010 se již naše společnost plně specializuje na segment energetických služeb, především prodej tepelné energie z vlastních kotelen a dále na prodej plynových spotřebičů. Činnosti související se službami měření dodávek plynu a metrologie byly v rámci prodeje části podniku, přesunuty do nově vzniklé společnosti koncernu Pražská plynárenská, a.s. společnosti Měření dodávek plynu, a.s.

Na základě rozhodnutí Valné hromady Pražské plynárenské, a.s. bylo s účinností k 30. 6. 2010 do naší společnosti vloženo formou nepeněžitého vkladu části podniku 49 kotelen. Naše společnost se tak stala jediným dodavatelem tepelné energie v rámci koncernu Pražská plynárenská, a.s. a zároveň se zařadila mezi nejvýznamnější dodavatele tepelné energie na území hlavního města Prahy.

Rozhodnutím jediného akcionáře, společnosti Pražská plynárenská, a.s. ze dne 23. srpna 2011, došlo v souladu se zákonem 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, k přeměně právní formy naší společnosti na akciovou společnost. Přeměna právní formy nabyla účinnosti zápisem do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17568 dne 14. října 2011.

Vizí společnosti je neustále rozvíjet a zvyšovat kvalitu našich služeb, přičemž se můžeme opřít o více než patnáctiletou tradici společnosti a silného stabilního partnera v podobě mateřské společnosti Pražská plynárenská, a.s., která je nejvýznamnějším dodavatelem zemního plynu na území hlavního města Prahy a okolí a je tradičně zařazována mezi sto nejvýznamnějších společností v České republice.

Podporujeme